PTA:Python解答1018 锤子剪刀布

1018 锤子剪刀布 (20分)

大家应该都会玩“锤子剪刀布”的游戏:两人同时给出手势,胜负规则大家应该都知道。现给出两人的交锋记录,请统计双方的胜、平、负次数,并且给出双方分别出什么手势的胜算最大。

输入格式:

输入第 1 行给出正整数 N(≤10^5),即双方交锋的次数。随后 N 行,每行给出一次交锋的信息,即甲、乙双方同时给出的的手势。C 代表“锤子”、J 代表“剪刀”、B 代表“布”,第 1 个字母代表甲方,第 2 个代表乙方,中间有 1 个空格。

输出格式:

输出第 1、2 行分别给出甲、乙的胜、平、负次数,数字间以 1 个空格分隔。第 3 行给出两个字母,分别代表甲、乙获胜次数最多的手势,中间有 1 个空格。如果解不唯一,则输出按字母序最小的解。

输入样例:

10
C J
J B
C B
B B
B C
C C
C B
J B
B C
J J

输出样例:

5 3 2
2 3 5
B B

解题思路:

这道题只需要把规则列出来进行判断,就能解决了。但在PTA上,最后一个测试点会超时,之前我做的时候,重复提交几遍后,系统的测试数据会改变,我就通过了,现在不知道是否还可以。

完整代码:

num = int(input())
b1 = b2 = c1 = c2 = j1 = j2 = win0 = 0
for i in range(num):
  ls = input().split()
  if ls[0] == ls[1]:
    win0 += 1
  elif ls[0] == 'B' and ls[1] == 'C':
    b1 += 1
  elif ls[0] == 'C' and ls[1] == 'J':
    c1 += 1
  elif ls[0] == 'J' and ls[1] == 'B':
    j1 += 1
  elif ls[0] == 'C' and ls[1] == 'B':
    b2 += 1
  elif ls[0] == 'J' and ls[1] == 'C':
    c2 += 1
  elif ls[0] == 'B' and ls[1] == 'J':
    j2 += 1

win1 = b1+c1+j1
win2 = b2+c2+j2
print(win1, win0, win2)
print(win2, win0, win1)
if b1 >= c1 and b1 >= j1:
  w1 = 'B'
elif c1 >= j1:
  w1 = 'C'
else:
  w1 = 'J'
if b2 >= c2 and b2 >= j2:
  w2 = 'B'
elif c2 >= j2:
  w2 = 'C'
else:
  w2 = 'J'
print(w1, w2)
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注