PTA:Python解答1034 有理数四则运算

1034 有理数四则运算 (20分)

本题要求编写程序,计算 2 个有理数的和、差、积、商。

输入格式:

输入在一行中按照 a1/b1 a2/b2 的格式给出两个分数形式的有理数,其中分子和分母全是整型范围内的整数,负号只可能出现在分子前,分母不为 0。

输出格式:

分别在 4 行中按照 有理数1 运算符 有理数2 = 结果 的格式顺序输出 2 个有理数的和、差、积、商。注意输出的每个有理数必须是该有理数的最简形式 k a/b,其中 k 是整数部分,a/b 是最简分数部分;若为负数,则须加括号;若除法分母为 0,则输出 Inf。题目保证正确的输出中没有超过整型范围的整数。

输入样例1:

2/3 -4/2

输出样例1:

2/3 + (-2) = (-1 1/3)
2/3 - (-2) = 2 2/3
2/3 * (-2) = (-1 1/3)
2/3 / (-2) = (-1/3)

输入样例2:

5/3 0/6

输出样例:

1 2/3 + 0 = 1 2/3
1 2/3 - 0 = 1 2/3
1 2/3 * 0 = 0
1 2/3 / 0 = Inf

解题思路:

这道题可以利用fractions模块的Fraction类来处理约分问题,自定义函数func来处理分数的格式化输出,自定义函数calculate来处理不同的运算,最后按格式输出结果即可。

完整代码:

import fractions

def func(num):
  num = str(num)
  s = 0
  if '-' in num:
    s = 1
    num = num[1:]
  if '/' in num:
    temp = [int(i) for i in num.split('/')]
    if temp[0] > temp[1]:
      x1 = temp[0] // temp[1]
      x2 = temp[0] % temp[1]
      num = '{} {}/{}'.format(x1, x2, temp[1])
  if s:
    num = '(-{})'.format(num)

  return num

def calculate(sign, n):
  try:
    if sign == '+':
      rst = fractions.Fraction(n[0] * n[3] + n[2] * n[1], n[1] * n[3])
      return rst
    if sign == '-':
      rst = fractions.Fraction(n[0] * n[3] - n[2] * n[1], n[1] * n[3])
      return rst
    if sign == '*':
      rst = fractions.Fraction(n[0] * n[2], n[1] * n[3])
      return rst
    if sign == '/':
      rst = fractions.Fraction(n[0] * n[3], n[1] * n[2])
      return rst
  except:
    rst = 'Inf'
    return rst

n = input().split()
n = [int(i) for i in (n[0].split('/') + n[1].split('/'))]
n1 = fractions.Fraction(n[0], n[1])
n2 = fractions.Fraction(n[2], n[3])
n1 = func(n1)
n2 = func(n2)

sign = ['+', '-', '*', '/']
for i in sign:
  rst = calculate(i, n)
  if rst != 'Inf':
    rst = func(rst)
  print('{0} {1} {2} = {3}'.format(n1, i, n2, rst))
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注