PTA:Python解答1035 插入与归并

1035 插入与归并 (25分)

根据维基百科的定义:
插入排序是迭代算法,逐一获得输入数据,逐步产生有序的输出序列。每步迭代中,算法从输入序列中取出一元素,将之插入有序序列中正确的位置。如此迭代直到全部元素有序。
归并排序进行如下迭代操作:首先将原始序列看成 N 个只包含 1 个元素的有序子序列,然后每次迭代归并两个相邻的有序子序列,直到最后只剩下 1 个有序的序列。
现给定原始序列和由某排序算法产生的中间序列,请你判断该算法究竟是哪种排序算法?

输入格式:

输入在第一行给出正整数 N (≤100);随后一行给出原始序列的 N 个整数;最后一行给出由某排序算法产生的中间序列。这里假设排序的目标序列是升序。数字间以空格分隔。

输出格式:

首先在第 1 行中输出Insertion Sort表示插入排序、或Merge Sort表示归并排序;然后在第 2 行中输出用该排序算法再迭代一轮的结果序列。题目保证每组测试的结果是唯一的。数字间以空格分隔,且行首尾不得有多余空格。

输入样例1:

10
3 1 2 8 7 5 9 4 6 0
1 2 3 7 8 5 9 4 6 0

输出样例1:

Insertion Sort
1 2 3 5 7 8 9 4 6 0

输入样例2:

10
3 1 2 8 7 5 9 4 0 6
1 3 2 8 5 7 4 9 0 6

输出样例2:

Merge Sort
1 2 3 8 4 5 7 9 0 6

解题思路:

这道题代码虽然复杂,但核心还是运用到了Python的sort进行排序。

完整代码:

def Isort(n,m):
  x = 0
  for i in range(1,len(n)):
    k = n[:i+1]
    k.sort()
    k.extend(n[i+1:])
    if x==1:
      return k
    if k==m:
      x = 1
  return False
 
def Msort(n,m):
  x = 0
  n = [[i] for i in n]
  while len(n)>1:
    k = []
    for j in range(0,len(n),2):
      try:
        n[j].extend(n[j+1])
        k.append(n[j])
      except:
        k.append(n[j])
    for i in k:
      i = i.sort()
    n = k[:]
    result = []
    for i in k:
      for l in i:
        result.append(l)
    if x==1:
      return result
    if result==m:
      x = 1
  
n = input()
a = [int(i) for i in input().split()]
b = [int(i) for i in input().split()]
a1 = a[:]
m = Isort(a,b)
if m!=False:
  print("Insertion Sort")
  for i in range(len(m)-1):
    print(m[i],end=" ")
  print(m[i+1],end="")
else:
  m = Msort(a1,b)
  print("Merge Sort")
  for i in range(len(m)-1):
    print(m[i],end=" ")
  print(m[i+1],end="")
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注