PTA:Python解答1058 选择题

1058 选择题 (20分)

批改多选题是比较麻烦的事情,本题就请你写个程序帮助老师批改多选题,并且指出哪道题错的人最多。

输入格式:

输入在第一行给出两个正整数 N(≤ 1000)和 M(≤ 100),分别是学生人数和多选题的个数。随后 M 行,每行顺次给出一道题的满分值(不超过 5 的正整数)、选项个数(不少于 2 且不超过 5 的正整数)、正确选项个数(不超过选项个数的正整数)、所有正确选项。注意每题的选项从小写英文字母 a 开始顺次排列。各项间以 1 个空格分隔。最后 N 行,每行给出一个学生的答题情况,其每题答案格式为 (选中的选项个数 选项1 ……),按题目顺序给出。注意:题目保证学生的答题情况是合法的,即不存在选中的选项数超过实际选项数的情况。

输出格式:

按照输入的顺序给出每个学生的得分,每个分数占一行。注意判题时只有选择全部正确才能得到该题的分数。最后一行输出错得最多的题目的错误次数和编号(题目按照输入的顺序从 1 开始编号)。如果有并列,则按编号递增顺序输出。数字间用空格分隔,行首尾不得有多余空格。如果所有题目都没有人错,则在最后一行输出 Too simple

输入样例:

3 4 
3 4 2 a c
2 5 1 b
5 3 2 b c
1 5 4 a b d e
(2 a c) (2 b d) (2 a c) (3 a b e)
(2 a c) (1 b) (2 a b) (4 a b d e)
(2 b d) (1 e) (2 b c) (4 a b c d)

输出样例:

3
6
5
2 2 3 4

解题思路:

这道题主要要做的就是把格式处理好,其他的比较简单。

完整代码:

stu, ques = [int(i) for i in input().split()]
mistakes = [0] * ques
answers = []
for i in range(ques):
  n = input().split()
  answers.append(n)
stu_answers = []
for i in range(stu):
  m = input()[1:-1].split(') (')
  tmp = []
  for j in m:
    tmp.append(j.split())
  stu_answers.append(tmp)
for student in stu_answers:
  score = 0
  for i in range(ques):
    if student[i] == answers[i][2:]:
      score += int(answers[i][0])
    else:
      mistakes[i] += 1
  print(score)
maxx = max(mistakes)
if maxx == 0:
  print('Too simple')
else:
  print(maxx, end=' ')
  l = []
  for i in range(ques):
    if mistakes[i] == maxx:
      l.append(str(i + 1))
  print(' '.join(l))
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注